BUFET D'ADVOCATS


Departament Laboral

 • En el departament laboral cal destacar el nostre equip d'advocats i l'amplia formació en la matèria de la resta de personal.
 • Ens avala la nostra solvència amb més de 60 anys d'exercici i la col.laboració amb altres despatxos d'advocats.

Departament Penal

 • Estem especialitzats en Dret Penal disposant d'un professional doctorant en aquesta matèria.
 • Actualment aquest departament gestiona un gran nombre de casos en curs. Alguns d'aquest casos que hem dirigit han estat publicats en mitjans de comunicació.

Departament de Trànsit

 • A causa de la demanda que hi ha en aquesta matèria i la relació directe, en molts casos amb l'àmbit penal, i amb les companyies d'assegurances, moltes d'elles col·laboradores amb el nostre gabinet, la nostra empresa disposa d'un servei jurídic específic per a Accidents de Trànsit.
 • També en aquesta matèria tenim cada any un increment major de clients que confien en la nostra gestió i professionalitat.

GABINET D'EMPRESES


Àrea Fiscal

 • Analisi de les necessitats funcionals de l'empresa per determinar els sitema comptable més idoni.
 • Gestió documental comptable.
 • Confecció d'assentaments comptables.
 • Confecció llibres diari, major, balanços.
 • Comptes anuals i memòries.
 • Elaboració d'informes econòmics i financers. Balanços i comptes de resultats.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Supervisió de la comptabilitat en l'oficina del client, amb els seus mitjans informàtics.

Àrea Comptable

 • Assessorament integral en matèria fiscal a societats, empreses individuals i a particulars.
 • Alta i baixa censal a l'Administració d'Hisenda.
 • Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Declaració anual de l'Impost de Societatas i pagaments a compte.
 • Confecció i presentació declaració de l'IVA. Resum anual.
 • Pagament a compte de l'IRPF d'empresaris i professionals. Estimació directe objectiva i simplificada.
 • Confecció del model de liquidació de l'IBI.
 • Impost Successions i Donacions.
 • Impost de Transmisions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Declaració anual de l'IRPF i patrimoni.
 • Representció, defensa i assitència davant de la inspecció tributaria, així com la interposició i seguiment de tot tipus de reclamacions administratives i de recursos davant dels òrgans jurisdiccionals.
 • Assessorament en operacions intracomunitaries.
 • Intrastat.

Àrea Laboral

 • Gestió integral en matèria social i laboral per empreses i particulars.
 • Inscripció d'empreses i treballadors al Règim General de la Seguretat Social i Règims Especials.
 • Tramitació d'altes i baixes a la TGSS
 • Confecció de rebuts de salari i quitances.
 • Confecció del Butlletins de Cotització ( TC1 I TC2 ) a la TGSS. Enviament telemàtic.
 • Confecció i tramitació al INEM de contractes de treball i prorrogues.
 • Controls antiguitats, venciments de contractes i Convenis Col.lectius
 • Tramitació i presentació de baixes, altes d'accident de treball i malaltia comuna.
 • Confecció de liquidacions trimestrals de l'IRPF (111), resum anual (190) i expedició de certificats de renda dels treballadors.
 • Acomiadaments, assistència davant del SMAC, Jutjat Social i Inspecció de Treball.
 • Ampliació i actualització de Convenis.
 • Permisos i excedències.
 • Tramitació de prestacions d'atur, jubilació, viduïtat-orfandat, invalidesa, etc.
 • Negociació i tramitació d'expedients de Regulació d'Ocupació.

Àrea Mercantil

 • Creació d'empreses.
 • Dissolució de societats.
 • Fusions i adquisicions.
 • Reclamació de deutes i d'impagats.
 • Reclamacions judicials i extrajudicials de quantitats.
 • Cessions de negocis.
 • Concursos de creditors.

Qui som?


Artero Advocats i Gestors, S.L., és una empresa que es dedica des de l'any 1940 a l'assessorament i gestió integral per empreses, professionals i particulars.

Fundada per l'Advocat Jaume Verdura Pera, anteriorment s'anomenava Assessoria Verdura Pera, i sempre ha estat una de les gestories més especialitzada en la gestió integral de centres d'ensenyament.

Actualment l'empresa compta amb una tercera generació de recursos humans en funcionament, amb l'objectiu de seguir donant un servei integral per les empreses, particulars i professionals, amb un tracte del tot eficient, directe i molt familiar.

L'equip està integrat per un equip d'advocats i una sèrie de professionals amb dilatada experiència en el sector laboral, fiscal i comptable.

Contactan's


Gràcies per interessar-te en Contactar amb nosaltres

Artero Advocats i Gestors S.L Rambla de Catalunya 16, Ppal, 08007 Barcelona

Teléfon: 93 318 36 68 Telèfon i Fax: 93 301 81 25

Your email address will not be shared.